vhodne tvrde plasty

Jednou z vytriedených zložiek pri zbere veľkoobjemového odpadu sú aj zmesné plasty.

Zakladateľské obce Združenia TKO Semeteš, n.o. organizujú dvakrát ročne zber veľkoobjemového odpadu. Tento odpad sa následne dotrieďuje, jednou z vytriedených zložiek tohto odpadu sú aj zmesné plasty:

Predpis OZV ENVI-PAK, a.s. Bratislava o správnosti vytriedenia

 vhodne tvrde plastyVhodné tvrdé plasty

 nevhodne tvrde plastyNevhodné tvrdé plasty