Vznik organizácie

Združenie TKO Semeteš n.o. vzniklo zakladateľskou zmluvou obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov, Olešná a mesto Turzovka dňom 3. 2. 1999. Je registrovaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu Žilina pod č. OVVS/NO-1/ 98 zo dňa 24.6.1998.


Činnosť organizácie

Jej činnosťou je organizovanie a realizácia zneškodňovania komunálneho odpadu, organizovanie, príprava a realizácia separovaného zberu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastri obci zakladateľov, prevádzkovanie triediarne odpadov a ich umiestňovanie do organizácií, ktoré tieto spracujú ako druhotnú surovinu.


Poslanie organizácie

Združenie TKO je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia organizovaním zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastrálnom území obcí zakladateľov tak, aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov boli čo najnižšie.

Organizovaním, prípravou, agitáciou a realizáciou separovaného zberu v obciach, ako aj spoluprácou pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, v záujme zníženia objemu odpadu odvážaného na zneškodnenie skládkovaním a tým aj zníženia nákladov obcí pri nakladaní s odpadom.

Rozvíjaním, osvetou a podporou občanov zakladateľských obcí Združenia TKO Semeteš, n.o. o správnosti triedenia v súlade s hierarchiou odpadov - predchádzaniu tvorbe odpadov v spolupráci so samosprávami a OZV ENVI-PAK, a.s. Bratislava prostredníctvom letákov, informačných nálepiek a kalendárov zberov.


Orgány organizácie

Orgánmi organizácie sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Funkcie členov správnej rady, dozornej rady sú čestné, dobrovoľné a neplatené. Člen uvedených orgánov má nárok na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.


Zákaz konkurencie

Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie, ani sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.


Hospodárenie neziskovej organizácie

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi. Výšku výdavkov na správu neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte, v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie. Majetok neziskovej organizácie tvoria vklady zakladateľov, príjmy z vlastnej činnosti, pôžičky, úvery a úroky, ako aj dary od fyzických osôb a právnických osôb. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce, Programov PHARE a Európskych fondov. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu nákladov – výdavkov neziskovej organizácie.


Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb a vykonávania ďalšej činnosti

Nezisková organizácia poskytuje služby obyvateľom a právnickým osobám so sídlom na území obcí, ktoré neziskovú organizáciu založili za dohodnutých podmienok v rovnakom rozsahu a kvalite. Poskytnuté služby sú spoplatnené. Výnos z nich nesmie byť použitý na prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie, ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie účelu, pre ktorý bola nezisková organizácia založená. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

pdfŠtatút Združenia TKO Semeteš